ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ

Στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, έγινε προ ημερών μια σεμνή τελετή ενώπιον του κ. Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και της ηγεσίας του Λιμενικού Σώματος.
Ορκίστηκαν 360 νέοι μόνιμοι Λιμενοφύλακες.
Ο θεσμός καθιερώνεται για πρώτη φορά

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 24/10/1970

ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΤΙΚΟΥ ΓΛΕΝΤΙΟΥ

Χθες το πρωί διεκομίσθη στο Βοστάνειο εν αφασία, με σοβαρότατα πλήγματα από πέτρες και κλωτσιές στο κεφάλι και στο κορμί, ο Νικόλαος Γεωργαλάς, από την Αγιάσο, 33 ετών, άγαμος

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 10/11/1954

ΝΕΟΣ ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 16/10/1954

ΤΟ ΔΙΠΛΟΥΝ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ

27/10/1955

Σχετικώς με τον φόνον του Κ. Στεφανή και του υιού του Ιωάννου ετών 13, υπάρχουν εξ εγκύρου πηγής αι κάτωθι πληροφορίαι:
Το έγκλημα διεπράχθη εις την θέσιν «Σινά Μάννα» της περιοχής «Άνδρια» Αγιάσου.
Δράσται αυτού είνε ο Π. Καζαντζής ετών 19 ανεψιός του δράκου της Αγιάσου Ν. Καζαντζή με συνεργόν τον Γ. Καλογεράν. Αμφότεροι δε ωμολόγησαν την απαισίαν πράξιν των.
Ανακρίσεων ως εγράψαμεν και εις το προηγούμενον φύλλον μας επελήφθησαν αμέσως ο Εισαγγελεύς κ. Δ. Μουδήλος, ο Δ/τής Χωρ/κής κ. Γ. Μουργκόγιαννης, ο υποδ/τής Αγιάσου κ. Γ. Ρίγλης και ο Ειρηνοδίκης κ. Δ. Τσουμάκης.
Πλέον των 60 ατόμων ανεκρίθησαν εγγράφως και έτερα 20 προφορικώς μόνον.
Η ανάκρισις εκάλυψεν συνολικώς 70 ώρας έως ότου οι κακούργοι ωμολόγησαν την πράξιν των.
Εκτός των αμυχών τας οποίας είχεν ο Καζαντζής εις το πρόσωπον και τας χείρας αι οποίαι ήγειραν κατ’ αυτού υποψίας, εις την λύσιν της σκοτεινής ταύτης υποθέσεως συνετέλεσεν και ένας πέτσινος σάκος αμερικανικός, με φερμουάρ, ο οποίος ευρέθη εις την οικίαν του Καζαντζή και ο οποίος εις το άκρον των μανικιών φέρει, εσωτερικώς, κιλίδας αίματος. Τον σάκον αυτόν δεν ηθέλησε να τον εξαφανίση ο δράστης διότι τον ελυπήθη προφανώς επειδή τον είχεν αγοράση αντί 200 δραχμών!
Η σκηνή του φόνου δύναται να σκιαγραφηθή ως εξής:
Ο Κ. Στεφανής συνέλαβεν επ’ αυτοφώρω τους δράστας να κλέπτουν τα καυσόξυλά του και τους έκαμε δριμείας παρατηρήσεις. Ο Καζαντζής τη στιγμή που ενεφανίσθη ο Στεφανής εφόρτωνε τον όνον του ενώ ο Καλογεράς προσεποιείτο ότι δήθεν εζήτει μίαν αίγα που έχασε!
Ο Στεφανής τους ηπείλησε ότι θα τους καταγγείλη, τότε δε ο Καζαντζής του επετέθη. Επηκολούθησε πάλη, ο δε Καλογεράς επενέβη δια να βοηθήση τον Καζαντζή. Ο Στεφανής μη δυνηθείς να αντιμετωπίση και τους δύο κατεβλήθη, ούτω δε εύρεν ευκαιρίαν ο Καζαντζής και τον εφόνευσε. Ακολούθως ο Καλογεράς δια του πελέκεως του εφόνευσε και τον υιόν του Στεφανή δια να μη υπάρχει αυτόπτης μάρτυς του φόνου.
Ακολούθως οι δράσται εξηφανίσθησαν. Ο μεν Καζαντζής κατηυθύνθη προς την περιοχήν της Γέρας όπου συνηντήθη με τον αγρότην Τσουπήν ο οποίος τον είδε αιματωμένον, ο δε Καλογεράς διήλθεν δια του κτήματός του οδηγών τον όνον του Καζαντζή και έφθασε εις την οικίαν του.
Είναι βέβαιον ότι προηγουμένως οι δράσται έσπευσαν να εξαφανίσουν τα φονικά των όργανα, ο δε Καζαντζής εξηφάνισε και τα ενδύματά του ύστερα από την ερώτησιν του Τσουπή γιατί είναι αιματωμένος.
Οι κακούργοι δεν ομολόγησαν εισέτι πού έκρυψαν τα φονικά των όργανα και τα αιματωμένα των ενδύματα. Αμφότεροι ήσαν συστηματικοί κλέπται καυσοξύλων, πλέον δε των 4000 οκ. έκλεψαν από διάφορα κτήματα και ιδίως του Ασωμάτου και τα επώλησαν εις τα διάφορα γειτονικά χωρία και εις το Σανατόριον!
Αι αγροκλοπαί αυταί λέγεται ότι εκαλύπτοντο υπό του αδελφού του Καζαντζή υπηρετούντος εις την Αγροφυλακήν.