ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΟΝ ΤΕΡΑΣ

Προχθές μετηνέχθη ενταύθα σιδηροδέσμιος ο αντάρτης Δημήτριος Προκόπη Νύμφιος

Προχθές μετηνέχθη ενταύθα σιδηροδέσμιος ο αντάρτης Δημήτριος Προκόπη Νύμφιος. Ούτος διαπράξας διαφόρους κλοπάς και προβάς εις πράξεις μη συμβιβαζομένας προς το έντιμον του εθελοντού επάγγελμα επεπλήχθη σφοδρώς υπό τινος λοχίου. Αντί όμως να σωφρονισθή, μόλις έστρεψε τα νώτα ο λοχίας, εξήγαγε το περίστροφον και εξεκένωσεν όλας τας βολάς εναντίον του. Ευτυχώς ουδεμία εκ τούτων προσέβαλε τον λοχίαν. Μετά την πράξιν του ταύτην ο κακούργος ηθέλησε να διαφύγη αλλά συλληφθείς εκρατήθη αμέσως και απεστάλη ενταύθα. Κατάγεται εξ Αγιάσσου. Έχει όμως από ετών αποκηρυχθή υπό των συμπατριωτών του διά την διαγωγήν του εξ αιτίας της οποίας πολλάκις επεσκέφθη τας φυλακάς.

(Εφ. «Σάλπιγξ» (Μυτιλήνης), 8 Δεκεμβρίου 1912,

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ ΕΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

salpinx_19090320_XOROFILAKI

ΣΑΛΠΙΓΞ, 20-03-1909

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞ ΑΠΡΟΣΕΞΙΑΣ

salpinx_19090318_TRAVMATISMOS

ΣΑΛΠΙΓΞ, 18-03-1909

ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

salpinx_19090402_aiolikoi-agones

ΣΑΛΠΙΓΞ, 02-04-1909