ΤΟΥ ΜΛΑΡ Τ’ ΑΓΙΑΣΟΤ

Τσείνα τα χρόνια, ένας Αγιασσώτ’ς που έκανι του τζαμπάζ, τσι γύρζι τα χουριά, πούλ’σι ένα μλαρ, σ’ ένα Καστρινό

ΑΓΙΑΣΟΣ, ΝΕΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ

ΝΕΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ, 01-12-1951

ΟΠΟΙΟΥΣ EX’ ΒΟΥΛΕΒΓΙΤΙ

Νέστουρας ανέβινι τ’ πατουμέν’ καβάλα πα στου γάδαρού ντ. Γι γ’ναίκα ντ πουρπάτγει απού πίσου. Τουν είδι ένας τσι τ’ λέγ’:

– Ε Νέστουρα, γιατί συ καλ’τσέβ’ς τσι γι γ’ναίκα σ’ πουρπατεί;

– Γιατί φτη δεν έχ’ γάδαρου, απάντ’σι Νέστουρας.


ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΡΗΣ (ΚΑΜΠΑΣ)

περιοδικό ΑΓΙΑΣΟΣ, 144/2004

ΠΡΟΥΣΟΝ ΓΙΑ ΜΠΑΓΚΑΡ

Στράτ’ς του Γυρέλ’, γιου υπάλληλους τ’ Ταμείου τς Μυτιλήν’ς, συνάντ’σι στου δρόμου ένα γνουστό ντ παπά τσι πιάσαν κουβέντα.
–    Ω παπά, ε μι βάζ’ς ιπίτρουπου σν ακκλησιά, μια τσι ξέρου τσι μιτρώ τς παράδις.
–    Ε γίνιτι, ε Στρατήγ’, γιατί μεις θέλουμι για του μπαγκάρ’ ανθρώπ’ που ε ξέριν να μιτρήσιν!

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΗΝΑΣ

περιοδικό ΑΓΙΑΣΟΣ, 159/2007

ΒΑΛΑΜΙ ΛΟΥΚΑΝ’ΚΟΥ…

Ένας Αγιασώτ’ς, Θιος σχουρέσ’ τουν, σπούδαζι σπιτσέρ’ς σν Ιταλία, αλλά δυστυχώς ένι τέλειουνι πουτές. Πατέρασιντ, Μπάνους, είχι πλια μπαγιλντίσ’ να π’λεί λάδ’ τσι να τ’ στέν’ παράδις. Ένα καλουτσαίρ’, σ’ πάψις, τουν ρώτ’σι μ’ απουρία.

Ε Γιάνν’, τίντα ‘μαθις, τόσα χρόνια π’ παγαίν’ς στου πανιπιστήμιου;

Κβάρα πράματα έμαθα, πατέρα! Να, πους σ’ Γιρμανία προυδέψαν πουλύ γοι αθρώπ’ τσι πους ήβραν τσι μια μηχανή, που τς βάζ’ς απί μπρουστά του γρούν’ τσ’ απί τν άλλ’ βγαίν’ν λουκάν’κα!…

Τούτ’ γη μηχανή, γιε μ’, είναι προυτνή, τνι ξέρου τσι ‘γώ, τν έχιν μαθμέν’ τσ’ άλλ’ χουριανοί! Μόνου π’ τνι δλέψαμι ανάπουδα, βάλαμι λουκάν’κου τσι βγάλαμι γρούνια!

 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΠΟΡΦΥΡΙΟΥ (ΤΣΙΡΟΣ)

περιοδικό ΑΓΙΑΣΟΣ, 104/1998